Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Zarządzenia

                                                                                                                  Kłomnice, dnia 30.11.2020r.

 

Zarządzenie Nr 21/2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach

z dnia 30 listopada  2020 roku

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Wolontariatu  Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

                                           

Na podstawie § 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. (dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016r. poz.60)

zarządza się co następuje :

§1.

  1. Z dniem 01.12.2020r. w załączniku Nr.2 do Zarządzenia Nr.12/2018 kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z dnia 20.11.2018r. stanowiącym Regulamin wolontariatu Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie zmienia się pkt 3. Który uzyskuje brzmienie :”3. Jednocześnie na terenie Schroniska pracę świadczyć może maksymalnie 5 Wolontariuszy”.    
  2. Z dniem 01.12.2020r.  w załączniku Nr.2 do Zarządzenia Nr.12/2018 kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z dnia 20.11.2018r. stanowiącym Regulamin wolontariatu Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie zmienia się pkt.4 który uzyskuje brzmienie:                                                                                                                                     „4. Świadczenie pracy przez Wolontariuszy na terenie Schroniska odbywać się może  w następujące dni: wtorek, czwartek, sobota w godzinach od 10,00 do 14,00., niedziela od 11,00 do 14,00.  W okresie wakacyjnym godziny świadczenia pracy wolontarystycznej mogą być regulowane odrębnym zarządzeniem wewnętrznym kierownika CIS”.                                                                                                                                                                                                                                   

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                            

 

___________________________

                                                                                                                  Kłomnice, dnia 16.10.2020r.

 

Zarządzenie Nr 19/2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach

z dnia 16 października 2020roku

 

w sprawie  zawieszenia usług wolontariatu świadczonych w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

                                           

Na podstawie § 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. ( dziennik  Urzędowy Województwa śląskiego z 2016r. poz.60)

zarządza się co następuje :

§1.

               od dnia 17.10.2020 r do odwołania ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa COVID 19, oraz włączenie od dnia 17.10.2020r. miasta Częstochowy do strefy czerwonej zawiesza się świadczone  w ramach  wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie usługi. W/w decyzja jest podyktowana  troską o zatrudnionych pracowników i świadczących usługi Wolontariuszy 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

____________________________________________________

        Kłomnice, dnia 18.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 15/2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie zawieszenia usług wolontariatu świadczonych w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. (dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016r. poz.60)

zarządza się co następuje :

§1.

od dnia 19.09.2020 r. do odwołania zawiesza się świadczone w ramach wolontariatu
w schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie usługi. W/w decyzja jest podyktowana zmianami Regulaminu wolontariatu schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie oraz brakiem wymaganych na świadczenie takich usług porozumień.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.