Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Wolontariat

Zarządzenie Nr 17/2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach

z dnia 25 września 2020 roku

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Wolontariatu  Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016r. poz.60)

zarządza się co następuje :

§ 1.

W załączniku Nr.2 do Zarządzenia Nr.12/2018 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z dnia 20 listopada 2018r. – Regulamin wolontariatu Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie – zmienia się pkt 4, który otrzymuje brzmienie :

„4. Świadczenie pracy przez Wolontariuszy na terenie Schroniska odbywać się może wyłącznie w następujące dni tygodnia : poniedziałek, środa, sobota w godzinach od 10,00 do 14,00. W okresie wakacyjnym godziny świadczenia pracy wolontarystycznej mogą być regulowane odrębnym zarządzeniem wewnętrznym kierownika CIS”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

_________________________

Dokumenty do pobrania:

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO cis

Porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych

Wykaz czynności zlecanych wolontariuszom

Zezwolenie rodzica lub opiekuna prawnego

_________________________

Kłomnice, dnia 18.09.2020 r.

\

 

REGULAMIN

wolontariatu  Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

 

1.Wolontariuszem może być każdy, kto:

 • lubi zwierzęta, a zwłaszcza psy i koty,
 • pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
 • ukończył 18 lat lub ukończył 14 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
 • jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,
 • złoży pisemne oświadczenie o akceptacji mniejszego regulaminu i zobowiąże się do jego przestrzegania,
 • zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem wykonywanej pracy.

2. Wolontariusz wykonuje wszelkie czynności zlecone, ustalone w wykazie czynności wolontariusza na terenie Schroniska oraz na zasadzie dobrowolności, uczestniczy w imprezach organizowanych przez Schronisko.

3. 1.Jednocześnie   na   terenie   Schroniska   pracę   świadczyć   może   maksymalnie   10 Wolontariuszy.

2.Wolontariusz  na  spacer   może   zabierać  jednocześnie   maksymalnie   dwa   psy,  w   uzasadnionych przypadkach kierujący pracą Schroniska może wydać zalecenie zabierania       tylko jednego psa.

 

4.  Świadczenie   pracy   przez   Wolontariuszy   na   terenie   Schroniska   odbywać   się   mogą w następujące dni:  wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela w godzinach od 10.00 do 14.00:

W okresie wakacyjnym godziny świadczenia pracy wolontarystycznej mogą być    regulowane odrębnym zarządzeniem wewnętrznym kierownika CIS.

 

5.Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:

 • pracować w wyznaczonych dniach i godzinach
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywać czynności zlecone przez kierownika lub osobę upoważnioną mieszczące się w wykazie czynności zlecanych Wolontariuszom,
 • wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika schroniska, lekarza weterynarii lub. innego uprawnionego pracownika,
 • wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska.

6.Zlecone Wolontariuszowi czynności mogą obejmować w szczególności:

 • wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach,
 • czesanie i pielęgnacji wyznaczonych psów i kotów,
 • mycie naczyń – misek i garnków,
 • w razie potrzeby, sprzątanie boksów i pomieszczeń dla zwierząt,
 • w razie potrzeby, sprzątanie innych pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
 • kontroli warunków bytowych zwierząt adoptowanych,
 • w razie konieczności branie udziału w interwencjach związanych z działalnością Schroniska
 •   udziale w prowadzeniu strony internetowej Schroniska.

7.Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z kierownikiem Schroniska:

 • wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt,
 • wykonywać zdjęć i nagrywać filmów z pobytu w schronisku bez względu na zakres i cel realizowanego zdjęcia lub filmu,
 • samowolnie wyprowadzać zwierząt z boksów, zabierać na spacery zwłaszcza w czasie deszczu,
 • przebywać w pomieszczeniach takich jak: boksy obserwacyjne dla psów, chłodnie,  magazyny i inne wskazane przez kierownika miejsca.

8.Wolontariuszowi nie wolno rozpowszechniać  nieprawdziwych   informacji  dotyczących schroniska  oraz dwuznacznych komentarzy na jego temat, zarówno w środowisku jak i na portalach internetowych.              

9.Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:

 • pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska,
 • propagowania edukacji humanitarnej np. w szkołach.

10.  Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy wolontariusza, który:

 • samowolnie wykonuje czynności inne niż uzgodnione wcześniej,
 • nie przestrzega postanowień, o których mowa w pkt 7,8,
 • dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego  porządek prawny,
 • narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca porządek,
 • nie wykonuje nałożonych zadań ustalonych zgodnie z zakresem jego obowiązków,
 • utracił zaufanie kierownictwa Schroniska,
 • nie ma potrzeby lub możliwości zlecania pracy wolontariuszowi.

11.Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych wygasa, gdy:

 • wolontariusz złoży rezygnację w formie pisemnej,
 • wolontariusz nie podjął żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 3 miesięcy (jeżeli wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu przez określony czas).

 


Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Wolontariatu Schroniska
dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

POROZUMIENIE 

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

 

zawarte w dniu ……………………. w …………………………………. pomiędzy:

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

z siedzibą w: 42 – 270 Kłomnice ul. Strażacka 18A – Jamrozowizna 1 zwanym dalej „Korzystającym”,

a

………………………………………….… legitymującym się dowodem osobistym nr ………………….

zamieszkałym: ……………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wolontariuszem”.

 

Wstęp

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 14.04.2003r. mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności. Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, strony porozumienia uzgadniają co następuje:

§1

Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego czynności zgodnie z Regulaminem Wolontariatu Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza.

Zaświadczenie to na wniosek Wolontariusza zawierać będzie informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

§2

Strony umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie

od………………………………….. do …………………………………. /na czas nieokreślony.

Miejscem wykonywania czynności będzie Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie 1, 42-270 Kłomnice i inne miejsce określone w Regulaminie Wolontariatu.

 

§3

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu, Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście, a za wykonane czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

 

§4

Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.

Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi następujące środki ochrony indywidualnej:

rękawice ochronne

fartuch ochronny. 

 

§5

Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§6

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego.

 

§7

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 3-dniowym wypowiedzeniem. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony umowy uznają w szczególności:

nieprzestrzeganie regulaminu,

naruszenie podstawowych zasad współżycia społecznego,

przyczyny osobiste wolontariusza.

 

§8

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

§9

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§10

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§11

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym.

 

§12

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

     …………..…..…………………………….. ……………….……………………………………….

Wolontariusz:         Korzystający:

 


Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

Wolontariatu Schroniska 

dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

 

Zezwolenie rodzica/opiekuna prawnego

niepełnoletniego wolontariusza

 

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania

 …………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy

……………………………………………………………………….…..

Numer i seria dowodu osobistego

……………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z treścią obowiązującego Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Jamrozowiźnie oraz treścią wypełnionego przez moje dziecko/podopiecznego Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów na wolontariuszy

 

wyrażam zgodę na odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt 

w Jamrozowiźnie przez moje dziecko/podopiecznego

 

……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Wolontariusza, data urodzenia)

 

Jednocześnie oświadczam, że nie będzie to kolidowało z obowiązkami szkolnymi ucznia. Oświadczam również, że nie będę rościć żadnych pretensji finansowych w stosunku do Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie w przypadku pokąsania przez zwierzę mojego dziecka/podopiecznego, zniszczenia odzieży, bądź innych szkód wynikłych w trakcie wykonywania wolontariatu. Praca wolontarystyczna jest pracą dobrowolną, nieodpłatną i Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie nie ponosi żadnych kosztów w związku z chęcią wykonywania prac przez Wolontariusza.

 

     ……………………dn. ………………… ……………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna)

 


Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Wolontariatu Schroniska 

dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

Wykaz czynności zlecanych wolontariuszom:

 

 1. Zlecone Wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać w szczególności na:
 • wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach,
 • czesaniu i pielęgnacji wyznaczonych psów i kotów,
 • karmieniu szczeniąt i kociąt,
 1. Zlecone Wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie Schroniska i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na:
 • w razie potrzeby sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt,
 • sprzątaniu innych pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
 • myciu naczyń dla zwierząt,
 • różne drobne prace porządkowe.
 1. Zlecone Wolontariuszom czynności związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie mogą polegać w szczególności na:
 • pomocy w prowadzeniu strony internetowej,
 • udziale w interwencjach związanych z działalnością Schroniska,
 • kontroli warunków bytowania zwierząt adoptowanych,
 • organizowaniu i przygotowywaniu imprez propagujących adopcję zwierząt
 • pomoc w przygotowywaniu zwierząt do uczestnictwa w aukcjach lub innych imprezach przez Schronisko lub Wolontariuszy.
 1. W szczególnych przypadkach i okolicznościach Wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania czynności inne niż wymienione, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego wykazu czynności i zobowiązuję się do sumiennego wykonywania zleconych mi prac.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Wolontariatu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

………………………………………                                                        …………………………………….

Korzystający                                                                                            Wolontariusz 

 


Zarządzenie nr 12/2018

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

z dnia 20 listopada 2018 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulamin schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie oraz Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

Na podstawie 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 60)

zarządza się, co następuje

§1

Wprowadza się Regulamin schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Regulamin wolontariatu w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.