Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Regulaminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2018 Kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
z dnia 20.11.2018 roku

 

REGULAMIN SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w JAMROZOWIŹNIE.

I. Postanowienia ogólne

1. Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie 1 prowadzone jest pod nazwą Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Kłomnice na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr167.XXVI.2016 z dnia 05 października 2016 r.

2. Schronisko zapewnia opiekę bezdomnym, zaginionym, porzuconym i w inny sposób, skrzywdzonym przez los zwierzętom, z terenu gminy Kłomnice i innych gmin posiadających podpisane ważne porozumienia lub umowę na wykonywanie zadania własnego gminy, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapywanie bezdomnych psów    i kotów oraz utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt.

3. Do Schroniska przyjmowane są tylko zwierzęta bezdomne, których definicja zawarta jest w art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1840 Dz. U. z późn. zm.) oraz w szczególnych przypadkach zwierzęta zagrożone bezdomnością lub brakiem opieki z terenu gminy Kłomnice.

4. Schronisko działa zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

5. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasady humanitarnego traktowania zwierząt przebywających w Schronisku oraz transportowanych, zarówno przez innych pracowników, jak i osoby odwiedzające Schronisko.

6. Schronisko prowadzi leczenie zwierząt, profilaktykę zdrowotną, profilaktykę szczepień ochronnych na podstawie aktualnej umowy podpisanej z lekarzem weterynarii sprawującym nadzór weterynaryjny w Schronisku.

7. Schronisko może prowadzić współpracę z organizacjami działającymi w sferze opieki nad zwierzętami oraz innymi osobami na zasadzie świadczenia wolontariatu .


II. Podstawowe zadania Schroniska

1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych – zaginionych, zabłąkanych lub porzuconych.

2. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w Schronisku właściwych warunków bytowania, zgodnych z ich podstawowymi potrzebami i zachowaniem charakterystycznym dla gatunków i ras zwierząt.

3. Przyjmowanie i umieszczanie w Schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kłomnice oraz przyjmowanie do Schroniska zwierząt pochodzących z gmin współpracujących.

4. Prowadzenie 14 – dniowej kwarantanny dla zwierząt przybyłych do Schroniska.

5. Leczenie i pielęgnacja zwierząt przebywających w Schronisku.

6. Przekazywanie zwierząt ich właścicielom oraz przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.

 7.  Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przebywających w Schronisku.

 8. Wykonywanie specjalistycznych działań w zakresie: ochrony zwierząt, zapobiegania zagrożeniom ze strony zwierząt, zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym zabiegów kastracji i sterylizacji.

9. Usypianie, tylko przez lekarza weterynarii, w sposób humanitarny zwierząt ze stwierdzoną i potwierdzoną nieuleczalną chorobą, sprawiającą zwierzęciu cierpienie fizyczne lub psychiczne oraz wyjątkowo agresywnych nie rokujących, po badaniach psychologicznych, nadziei na zmniejszenie agresji. Usypianie musi odbywać się pod narkozą, a następnie środek usypiający podany musi być dożylnie. Pracownik Schroniska musi być przy zwierzęciu aż do końca. Zwierzę musi być traktowane łagodnie, aby zaoszczędzić mu trwogi przedśmiertnej.

10. Przyjmowanie ślepych miotów psów bezpańskich z gmin, z którymi podpisane są porozumienia oraz właścicielskich, ale tylko z gminy Kłomnice i usypianie ich w humanitarny sposób. Usypianie musi odbywać się pod narkozą, a następnie środek usypiający podany musi być dożylnie. Zabieg usypiania przeprowadza lekarz z którym podpisana jest umowa. 

11. Prowadzenie wraz z gminą promocji adopcji oraz propagowanie akcji zapobiegania rozmnażaniu psów i kotów.

12. Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez zachęcanie szkół do odwiedzania Schroniska.

13. Współdziałanie z Urzędem Gminy w Kłomnicach w  kształtowaniu świadomości mieszkańców gminy w zakresie odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i prawidłowego wypełniania obowiązków przez właścicieli zwierząt.

 

 1. Schronisko nie przyjmuje zwierząt na obserwacje celem stwierdzenia lub wykluczenia wścieklizny.


  III. Organizacja Schroniska
  1. Pracę w Schronisku organizuje i koordynuje osoba wyznaczona przez kierownika Centrum Integracji Społecznej.

 

 1. Każdy pracownik Schroniska ma określone zakresem czynności obowiązki, które własnoręcznym podpisem przyjął do realizacji.

  3. Każdy pracownik musi być przeszkolony do wykonywania obowiązków przez upoważnione organy.

  4. Swoim zachowaniem wobec zwierząt pracownicy powinni dawać przykład prawidłowego stosunku do zwierząt.

  5. Pracownicy Schroniska muszą się odznaczać humanitarnym i przyjacielskim stosunkiem do zwierząt.

  6. Stwierdzone i udowodnione niehumanitarne lub brutalne obchodzenie się ze zwierzętami stanowi bezwzględny powód do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.

  7. Na terenie Schroniska mogą przebywać pracownicy Schroniska, lekarze weterynarii oraz inne osoby, posiadające ważne upoważnienie wydane przez CIS w Kłomnicach (np. wolontariusze).

  8. W wyznaczonych miejscach na terenie Schroniska mogą przebywać osoby dokonujące adopcji zwierzęcia ze Schroniska.

  9. Schronisko jest czynne dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, a w soboty, niedziele i święta jest nieczynne.


  IV. Przyjmowanie zwierząt do Schroniska

  1. Do Schroniska przyjmowane są wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu gminy Kłomnice i gmin współpracujących przywiezione przez pracowników Schroniska. W uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach losowych np. ciężkiej choroby lub śmierci właściciela (bez pozostawienia spadkobiercy) przyjmujemy zwierzęta, które w ten sposób utraciły dom.

 

 1. Do Schroniska mogą być przyjmowane na okresowy pobyt (hotel) zwierzęta posiadające właścicieli. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest, aby zwierzę było zdrowe i posiadało komplet szczepień potwierdzonych w książeczce zwierzęcia.

  3. Zwierzęta mogą być przyjmowane do Schroniska tylko przez osoby do tego uprawnione.

  4. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są rejestrowane w wykazie, w którym zawarte są dane dotyczące zwierzęcia – opis zwierzęcia (gatunek, ew. rasa, płeć, maść, oznakowanie; datę i okoliczności przyjęcia do Schroniska; opis kwarantanny, wykonane zabiegi weterynaryjne, datę i przyczynę opuszczenia Schroniska, w tym dane osoby, która adoptowała zwierzę. W przypadkach zgonu – datę śmierci z podaniem jej przyczyny).

  5. Po przybyciu do Schroniska zwierzę jest odpchlone i odrobaczone, a po odbyciu 14 – dniowej kwarantanny zaszczepione przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym i oznaczone mikroczipem.

  6. Młode psy otrzymują szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym. Szczepienie szczeniąt przeciwko wściekliźnie odbywa się po osiągnięciu przez nie, szacowanego wieku 4 m-cy.

  7. Przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach bezpańskich, agresywnych oraz tych, które uległy wypadkom ulicznym i podejmowanie natychmiastowych działań mających na celu przewiezienie zwierząt do schroniska odbywa się w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00. W pilnych przypadkach pracownicy Schroniska przywożą zwierzęta przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 
  8. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem Urzędów Gmin, które mają zawartą aktualną umowę ze Schroniskiem dotyczącą wyłapywania bezdomnych zwierząt.


VI. Opieka nad zwierzętami


 1. 1. Po przyjęciu do Schroniska zwierzę trafia na 14 – dniową kwarantannę w celu ochrony przed zarażeniem chorobą zakaźną pozostałych zdrowych zwierząt przetrzymywanych w Schronisku.

  2. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi do czasu oswojenia się z warunkami panującymi w Schronisku. Szczególnej obserwacji i izolacji muszą być poddane zwierzęta przywiezione z warunków traumatycznych.

  3. Zgodnie z przywołaną zasadą humanitarnego traktowania, zwierzęta powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe. Wybiegi, boksy i inne pomieszczenia, w których przebywają, muszą być codziennie sprzątane. Zwierzęta powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń życiową.

  4. Zwierzęta mają zapewnioną opiekę weterynaryjną, której szczegółowe warunki regulowane są umową z weterynarzem. Opieka zapewniana jest całodobowo,  z tym, że w godzinach nocnych i w święta na zasadzie dyżuru telefonicznego weterynarza.

  5. Karmienie odbywa się na zasadach określonych w osobnych wytycznych i zgodnie z podstawowymi potrzebami. Zapewnia się stały dostęp do czystej wody.

  6. Miejsca przygotowywania posiłków powinny być utrzymywane w czystości i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  7. Należy regularnie usuwać nieczystości z wybiegu i z boksów i poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji. Odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja odbywają się wg zasad podanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  8. U zwierząt chorych należy stosować zabiegi wskazane przez lekarza weterynarii.

  9. Zwierzęta przyjęte do Schroniska badane są przez lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania ze zwierzęciem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  10. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.

  11. W Schronisku sterylizowane są obligatoryjnie wszystkie samice z wyjątkiem samic w cieczce, szczeniąt oraz samic, którym stan zdrowia nie pozwala na zabieg sterylizacji.. Kastracje są przeprowadzane na samcach zdrowych, rasowych, agresywnych jak i na pozostałych ale już nie obligatoryjnie. W przypadkach wyjątkowych, gdy dochodzi do podpisania umowy adopcyjnej zwierzęcia nie-wysterylizowanego, data sterylizacji zwierzęcia przez lekarza tutejszego schroniska zostaje określona w tej umowie.
 1. Lekarz weterynarii, który podpisał umowę ze Schroniskiem prowadzi dokumentację medyczną zwierząt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

VI. Wydawanie zwierząt

1. Zwierzęta wydawane są właścicielom bezpośrednio po udowodnieniu powiązań ze zwierzęciem (nie dotyczy zwierząt oznakowanych mikroczipem).

2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazywane nowym właścicielom nie wcześniej, niż po upływie kwarantanny, czyli 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska.

3. Każda osoba adoptująca zwierzę ze Schroniska, zobowiązana jest do:

a) posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroża lub szelki i smycz, a dla kotów odpowiedni pojemnik lub torba);

b) podpisania Kwestionariusza adopcyjnego psa/kota oraz Zobowiązania adopcyjnego


c) każdy pies wydawany ze schroniska poprzednim właścicielom czy przy adopcji jest oznakowany mikroczipem, którego numer i dane są wpisane do bazy danych Schroniska

4. Nie wolno wydawać zwierząt: –

a) osobom, które nie ukończyły 18 roku życia;

b) suk powyżej 18 miesiąca życia bez sterylizacji, chyba że przyszły właściciel podpisze oświadczenie deklarujące wykonanie tego zabiegu we własnym zakresie;

c) chorych Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt, lub osoba odbierająca zwierzę, pisemnie zobowiąże się do dalszego leczenia zwierzęcia;

d) przed ukończeniem 8 tygodnia życia – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt. W przypadku zwierząt nie posiadających matki, szczenięta i kocięta można wydawać wcześniej;

e) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby);

f) osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym lub innym osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki;

g) osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim, lub z braku należytej opieki.

g) osobom podejrzanym o spekulację lub handel zwierzętami.

5. Pracownik Schroniska działający na terenie gminy Kłomnice lub gmin, które podpisały porozumienia, ma prawo skontrolować warunki w jakich zwierzę przebywa i udziela ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi. Dalsze kontrole uzależnione są od warunków, w jakich przebywa zwierzę.

6. Dopuszcza się wydawanie chorych zwierząt przedstawicielom współpracujących ze Schroniskiem organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2018 r.

 


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2018 Kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
z dnia 20.11. 2018 roku

REGULAMIN

wolontariatu  Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

 

1.Wolontariuszem może być każdy, kto:

 • lubi zwierzęta, a zwłaszcza psy i koty,
 • pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
 • ukończył 18 lat lub ukończył 14 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
 • jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,
 • złoży pisemne oświadczenie o akceptacji mniejszego regulaminu i zobowiąże się do jego przestrzegania,
 • zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem wykonywanej pracy.

2. Wolontariusz wykonuje wszelkie czynności zlecone, ustalone w wykazie czynności wolontariusza na terenie Schroniska oraz na zasadzie dobrowolności, uczestniczy w imprezach organizowanych przez Schronisko.

3. 1.Jednocześnie   na   terenie   Schroniska   pracę   świadczyć   może   maksymalnie   10 Wolontariuszy.

2.Wolontariusz  na  spacer   może   zabierać  jednocześnie   maksymalnie   dwa   psy,  w   uzasadnionych przypadkach kierujący pracą Schroniska może wydać zalecenie zabierania       tylko jednego psa.

 

4.  Świadczenie   pracy   przez   Wolontariuszy   na   terenie   Schroniska   odbywać   się   mogą w następujące dni:  wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela w godzinach od 10.00 do 14.00:

W okresie wakacyjnym godziny świadczenia pracy wolontarystycznej mogą być    regulowane odrębnym zarządzeniem wewnętrznym kierownika CIS.

 

5.Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:

 • pracować w wyznaczonych dniach i godzinach
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywać czynności zlecone przez kierownika lub osobę upoważnioną mieszczące się w wykazie czynności zlecanych Wolontariuszom,
 • wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika schroniska, lekarza weterynarii lub. innego uprawnionego pracownika,
 • wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska.

6.Zlecone Wolontariuszowi czynności mogą obejmować w szczególności:

 • wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach,
 • czesanie i pielęgnacji wyznaczonych psów i kotów,
 • mycie naczyń – misek i garnków,
 • w razie potrzeby, sprzątanie boksów i pomieszczeń dla zwierząt,
 • w razie potrzeby, sprzątanie innych pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
 • kontroli warunków bytowych zwierząt adoptowanych,
 • w razie konieczności branie udziału w interwencjach związanych z działalnością Schroniska
 •   udziale w prowadzeniu strony internetowej Schroniska.

7.Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z kierownikiem Schroniska:

 • wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt,
 • wykonywać zdjęć i nagrywać filmów z pobytu w schronisku bez względu na zakres i cel realizowanego zdjęcia lub filmu,
 • samowolnie wyprowadzać zwierząt z boksów, zabierać na spacery zwłaszcza w czasie deszczu,
 • przebywać w pomieszczeniach takich jak: boksy obserwacyjne dla psów, chłodnie,  magazyny i inne wskazane przez kierownika miejsca.

8.Wolontariuszowi nie wolno rozpowszechniać  nieprawdziwych   informacji  dotyczących schroniska  oraz dwuznacznych komentarzy na jego temat, zarówno w środowisku jak i na portalach internetowych.              

9.Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:

 • pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska,
 • propagowania edukacji humanitarnej np. w szkołach.

10.  Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy wolontariusza, który:

 • samowolnie wykonuje czynności inne niż uzgodnione wcześniej,
 • nie przestrzega postanowień, o których mowa w pkt 7,8,
 • dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego  porządek prawny,
 • narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca porządek,
 • nie wykonuje nałożonych zadań ustalonych zgodnie z zakresem jego obowiązków,
 • utracił zaufanie kierownictwa Schroniska,
 • nie ma potrzeby lub możliwości zlecania pracy wolontariuszowi.

11.Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych wygasa, gdy:

 • wolontariusz złoży rezygnację w formie pisemnej,
 • wolontariusz nie podjął żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 3 miesięcy (jeżeli wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu przez określony czas).

 


Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Wolontariatu Schroniska
dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

POROZUMIENIE 

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

 

zawarte w dniu ……………………. w …………………………………. pomiędzy:

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

z siedzibą w: 42 – 270 Kłomnice ul. Strażacka 18A – Jamrozowizna 1 zwanym dalej „Korzystającym”,

a

………………………………………….… legitymującym się dowodem osobistym nr ………………….

zamieszkałym: ……………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wolontariuszem”.

 

Wstęp

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 14.04.2003r. mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności. Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, strony porozumienia uzgadniają co następuje:

§1

Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego czynności zgodnie z Regulaminem Wolontariatu Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza.

Zaświadczenie to na wniosek Wolontariusza zawierać będzie informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

§2

Strony umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie

od………………………………….. do …………………………………. /na czas nieokreślony.

Miejscem wykonywania czynności będzie Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie 1, 42-270 Kłomnice i inne miejsce określone w Regulaminie Wolontariatu.

 

§3

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu, Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście, a za wykonane czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

 

§4

Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.

Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi następujące środki ochrony indywidualnej:

rękawice ochronne

fartuch ochronny. 

 

§5

Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§6

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego.

 

§7

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 3-dniowym wypowiedzeniem. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony umowy uznają w szczególności:

nieprzestrzeganie regulaminu,

naruszenie podstawowych zasad współżycia społecznego,

przyczyny osobiste wolontariusza.

 

§8

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

§9

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§10

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§11

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym.

 

§12

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

     …………..…..…………………………….. ……………….……………………………………….

Wolontariusz:         Korzystający:

 


Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

Wolontariatu Schroniska 

dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

 

Zezwolenie rodzica/opiekuna prawnego

niepełnoletniego wolontariusza

 

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania

 …………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy

……………………………………………………………………….…..

Numer i seria dowodu osobistego

……………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z treścią obowiązującego Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Jamrozowiźnie oraz treścią wypełnionego przez moje dziecko/podopiecznego Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów na wolontariuszy

 

wyrażam zgodę na odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt 

w Jamrozowiźnie przez moje dziecko/podopiecznego

 

……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Wolontariusza, data urodzenia)

 

Jednocześnie oświadczam, że nie będzie to kolidowało z obowiązkami szkolnymi ucznia. Oświadczam również, że nie będę rościć żadnych pretensji finansowych w stosunku do Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie w przypadku pokąsania przez zwierzę mojego dziecka/podopiecznego, zniszczenia odzieży, bądź innych szkód wynikłych w trakcie wykonywania wolontariatu. Praca wolontarystyczna jest pracą dobrowolną, nieodpłatną i Schronisko dla Zwierząt w Jamrozowiźnie nie ponosi żadnych kosztów w związku z chęcią wykonywania prac przez Wolontariusza.

 

     ……………………dn. ………………… ……………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna)

 


Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Wolontariatu Schroniska 

dla Zwierząt w Jamrozowiźnie

Wykaz czynności zlecanych wolontariuszom:

 

 1. Zlecone Wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać w szczególności na:
 • wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach,
 • czesaniu i pielęgnacji wyznaczonych psów i kotów,
 • karmieniu szczeniąt i kociąt,
 1. Zlecone Wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie Schroniska i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na:
 • w razie potrzeby sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt,
 • sprzątaniu innych pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
 • myciu naczyń dla zwierząt,
 • różne drobne prace porządkowe.
 1. Zlecone Wolontariuszom czynności związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Zwierząt w Jamrozowiźnie mogą polegać w szczególności na:
 • pomocy w prowadzeniu strony internetowej,
 • udziale w interwencjach związanych z działalnością Schroniska,
 • kontroli warunków bytowania zwierząt adoptowanych,
 • organizowaniu i przygotowywaniu imprez propagujących adopcję zwierząt
 • pomoc w przygotowywaniu zwierząt do uczestnictwa w aukcjach lub innych imprezach przez Schronisko lub Wolontariuszy.
 1. W szczególnych przypadkach i okolicznościach Wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania czynności inne niż wymienione, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego wykazu czynności i zobowiązuję się do sumiennego wykonywania zleconych mi prac.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Wolontariatu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

………………………………………                                                        …………………………………….

Korzystający                                                                                            Wolontariusz 

 


Zarządzenie nr 12/2018

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

z dnia 20 listopada 2018 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulamin schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie oraz Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

Na podstawie 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 60)

zarządza się, co następuje

§1

Wprowadza się Regulamin schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Regulamin wolontariatu w Schronisku dla zwierząt w Jamrozowiźnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.