Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
34 321 59 87 lub 730 115 578
schronisko@klomnice.pl

Zarządzenie Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Zarządzenie Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Zarządzenie  nr 17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wolontariatu  Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

       

Zarządzenie Nr 17/2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach

z dnia 25 września 2020 roku

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Wolontariatu  Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Centrum Integracji Społecznej  w Kłomnicach – Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 100.XI.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016r. poz.60)

zarządza się co następuje :

§ 1.

W załączniku Nr.2 do Zarządzenia Nr.12/2018 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z dnia 20 listopada 2018r. – Regulamin wolontariatu Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie – zmienia się pkt 4, który otrzymuje brzmienie :

„4. Świadczenie pracy przez Wolontariuszy na terenie Schroniska odbywać się może wyłącznie w następujące dni tygodnia : poniedziałek, środa, sobota w godzinach od 10,00 do 14,00. W okresie wakacyjnym godziny świadczenia pracy wolontarystycznej mogą być regulowane odrębnym zarządzeniem wewnętrznym kierownika CIS”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.